Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

Denna förordning har enligt förordning (1994:1607) upphört att gälla den 1 januari 1995.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1994:1607).

Utfärdad den 5 september 1985.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning förstås med antidumpningskoden, överenskommelsen om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) i den lydelse överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:61), subventionskoden, överenskommelsen om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och XXIII i det allmänna tull- och handelsavtalet i den lydelse överenskommelsen har i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:58), dumpnings- och subventionsundersökningar, undersökningar för att utreda om priset på varor som importeras till Sverige dumpas eller subventioneras och därigenom skadar svenskt näringsliv eller näringslivet i ett annat land.

Genomförande av dumpnings- och subventionsundersökningar

2 §

Kommerskollegium skall, efter beslut av regeringen, genomföra dumpnings- och subventionsundersökningar. Sådana undersökningar skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i antidumpningskoden och subventionskoden.

3 §

Kommerskollegium skall innan besök genomförs hos vederbörande tillverkare eller exportör i utlandet underrätta utrikesdepartementet om besöket.

Framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad import

4 §

En framställning om åtgärder mot dumpad eller subventionerad import får göras av

  1. berörd industri,

  2. organisationer som företräder berörd industri,

  3. myndigheter i tredje land, om det är fråga om åtgärder till förmån för detta land.

5 §

Framställningen skall vara skriftlig och innehålla tillräcklig bevisning om

  1. dumpning eller subventionering,

  2. skada,

  3. ett orsakssammanhang mellan den dumpade eller subventionerade importen och den påstådda skadan.

Framställningen ges in till kommerskollegium.

6 §

Kommerskollegium skall pröva en framställning enligt 4 § senast två månader efter det att framställningen kommit in till kollegiet.

Finner kollegiet att det finns tillräckligt underlag för att föreslå regeringen att en undersökning inleds, skall kollegiet med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. I annat fall skall framställningen avslås.

Redovisning av dumpnings- och subventionsundersökningar

7 §

Kommerskollegium skall senast nio månader efter regeringens beslut om att inleda en dumpnings- eller subventionsundersökning redovisa resultatet av undersökningen till regeringen tillsammans med slutsatser och förslag till åtgärder.

Åtaganden

8 §

Om ett åtagande enligt artikel 7 i antidumpningskoden eller artikel 4 i subventionskoden görs, skall kommerskollegium med eget yttrande anmäla detta till regeringen.

Provisoriska åtgärder

9 §

Om kommerskollegium bedömer det nödvändigt att provisoriska åtgärder vidtas enligt artikel 10 i antidumpningskoden eller artikel 5 i subventionskoden, skall kollegiet med eget yttrande överlämna frågan till regeringen.

Samråd

10 §

Kommerskollegium skall innan yttrande avges till regeringen enligt 6, 7 eller 9 § samråda med Generaltullstyrelsen och Konkurrensverket.

Kollegiet skall dessutom samråda med Statens jordbruksverk, om det är fråga om en vara som Jordbruksverket är licensmyndighet för enligt Förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

SFS 1992:943

Överklagande

11 §

Kommerskollegiets beslut att avslå en framställning enligt 6 § får överklagas hos regeringen genom besvär.