Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1990:113) om exportkreditgaranti

Denna lag har enligt Lag (2007:656) upphört att gälla den 30 juli 2007.

Utfärdad: 1990-03-29

För täckning av förlust i samband med export av varor och tjänster eller lagerhållning utomlands får statsgaranti (exportkreditgaranti) beviljas enligt denna förordning.

[har upphävts genom förordning (1996:1549).]

SFS 1996:1549

Exportkreditgaranti får beviljas en näringsidkare för täckning av förlust

 1. i samband med av honom slutet avtal om export,

 2. i samband med lagerhållning utomlands av varor för försäljning eller av egendom avsedd att användas i samband med näringsidkarens fullgörande av sådant avtal om entreprenadarbete, konsultuppdrag eller liknande tjänster som kan bli föremål för exportkreditgaranti,

 3. avseende sådan fordran i samband med export med näringsidkaren förvärvat genom köp från exportör i Sverige,

 4. i samband med ianspråktagande av säkerhet som näringsidkaren ställt eller låtit ställa för fullföljande av anbud, leverans eller betalning.

Exportgaranti får även lämnas

 1. en långivare för täckning av förlust avseende lån i samband med export eller lagerhållning utomlands,

 2. en bank eller ett kreditmarknadsföretag som täcker risker vid bekräftelse av remburs eller vid lämnande av särskild betalningsgaranti,

 3. den som ställt säkerhet för en näringsidkare för fullföljande av anbud, leverans eller betalning, för täckning av förlust i samband med att den ställda säkerheten tas i anspråk,

 4. försäkringsgivare för återförsäkring av garanti som täcker risk för förlust i enlighet med 3 § och 4 § 1–3,

 5. en finansiär för täckning av förlust i samband med finansiering av en svensk export genom förvärv av en växel, eller annat därmed likställbart fristående fordringsbevis.

SFS 2005:747

upphävd genom

SFS 1993:714

Om garanti enligt 3 § beviljas någon som inte är verksam i Sverige, skall varor och tjänster till en väsentlig del vara svenska. Vad som sagts nu gäller dock inte s.k. leasegivare.

Export av varor och tjänster som inte är svenska samt lagerhållning av varor som inte är svenska skall garanteras i enlighet med internationella åtaganden, samt får i övrigt garanteras om nämndens riskutrymme så medger och det gynnar ett svenskt exportintresse.

SFS 2002:678

Exportkreditgaranti får beviljas endast den som har gjort sig känd för redbarhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den avsedda transaktionen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust som är föranledd av

 1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser mot garantitagaren,

 2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller opåräknat hindrat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning eller vidtagit annan liknande åtgärd,

 3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller liknande åtgärd,

 4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse i utlandet,

 5. annan händelse som bedömts vara väsentlig inom ramen för återförsäkringsavtal.

SFS 1990:937

Garanti får inte avse sådan förlust enligt 8 § som garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till.

Garanti får normalt inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas genom sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande sätt.

Om rätten till ersättning på grund av en garanti som har beviljats enligt 3 § 1 överlåts till någon som säkerhet vid finansiering av den export som omfattas av garantin, får garantin avse varje utebliven betalning från köparens sida.

SFS 1996:1549

[har upphävts genom förordning (1998:801).]

SFS 1998:801

Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta garanti skall lämnas.

SFS 2005:747

För exportkreditgaranti skall betalas en premie som är avpassad med hänsyn till olika inverkande omständigheter, såsom betalningsvillkor, förhållanden i importlandet och risker av annat slag samt administrationskostnader. Premierna skall avpassas till målet att verksamheten totalt sett skall vara självbärande över tiden. För utfästelse om garanti får en avgift tas ut.

SFS 1996:1549

Ärenden enligt denna förordning prövas av exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning.

Beslut av exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:113

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1990, då förordningen (1986:265) om exportkreditgaranti skall upphöra att gälla.

SFS 1990:937

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1990.

SFS 1991:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:761

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1992.

SFS 1993:714

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1993.

SFS 1996:1549

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:801

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1998.

SFS 2002:678

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2002.

SFS 2004:336

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:747

Denna förordning träder i kraft d. 21 nov. 2005.