Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Utfärdad den 16 december 1993.
Utkom från trycket den 30 december 1993.

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Nordirland samt Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike träder, utom vad avser Liechtenstein, i kraft den 1 januari 1994.

Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 januari 1994:

Justitiedepartementet

 1. Lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 8 §, 1)

  1)

  Lagen ändrad 1993:303 och 1993:1384).

 2. Lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 6 och 7 §§, 2)

  2)

  Lagen ändrad 1993:647).

 3. Lagen (1992:1238) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 2 kap. 1 §, 8 kap. 4, 11 och 15 §§,

 4. Lagen (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

 5. Lagen (1992:1249) om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag,

 6. Lagen (1992:1366) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet,

 7. Lagen (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken,

 8. Lagen (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

 9. Lagen (1992:1617) om ändring i ackordslagen (1970:847),

 10. Lagen (1992:1621) om ändring i föräldrabalken,

 11. Lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,

 12. Lagen (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

 13. Lagen (1992:1690) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392), 4 §,

 14. Lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken, 3)

  3)

  Lagen ändrad 1993:350).

 15. Lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 16 § första stycket, 4)

  4)

  Lagen ändrad 1993:1383).

 16. Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

 17. Lagen (1993:646) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal,

 18. Lagen (1993:962) om ändring i riksdagsordningen,

 19. Lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 19 § tredje meningen, 5)

  5)

  Lagen ändrad 1993:1213).

 20. Lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring,

 21. Lagen (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

 22. Lagen (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

 23. Lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

 24. Förordningen (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte och äkthetskontroll rörande domar och beslut enligt EES-avtalet,

 25. Förordningen (1993:1339) om ändringar i aktiebolagsförordningen (1975:1387),

 26. Förordningen (1993:1405) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar,

 27. Förordningen (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,

 28. Förordningen (1993:1437) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359),

 29. Förordningen (1993:1580) om ändring i kungörelsen (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m.,

 30. Förordningen (1993:1581) om ändring i dataförordningen (1982:480).

6 och 7 §§ i lagen under 2 träder inte i kraft i förhållande till Schweiz och Liechtenstein.

8 § i lagen under 1 och lagen under 23 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Utrikesdepartementet

 1. Lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES),6)

  6)

  Lagen ändrad 1993:30 och 1993:762).

 2. Lagen (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

 3. Förordningen (1993:1128) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733),

 4. Förordningen (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare,

 5. Förordningen (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor,

 6. Förordningen (1993:1337) om ändring i förordningen (1990:986) om tekniska regler,

 7. Förordningen (1993:1428) om ändring i tullfrihetsförordningen (1987:1289),

 8. Förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet,

 9. Förordningen (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde,

 10. Förordningen (KFS 1993:4) om ändring i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets ansvarsområde.

Lagen under 1 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Försvarsdepartementet

 1. Förordningen (1992:1113) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti,

 2. Förordningen (1992:1114) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd.

Socialdepartementet

 1. Läkemedelslagen (1992:859), 17 § första stycket och 20 § tredje stycket, 7)

  7)

  Lagen ändrad 1993:363).

 2. Lagen (1992:1513) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.,

 3. Lagen (1992:1544) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),

 4. Lagen (1992:1562) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m., 3 a, 5 och 8 §§,

 5. Lagen (1992:1564) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över sjukvårdspersonalen m. fl.,

 6. Lagen (1992:1622) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder,

 7. Lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),8)

  8)

  Lagen ändrad 1993:763).

 8. Tobakslagen (1993:581), 12 § andra stycket andra meningen,

 9. Läkemedelsförordningen (1992:1752), 13 § såvitt avser föreskrifter om handläggningstid för beslut av Läkemedelsverket enligt 17 § första stycket läkemedelslagen (1992:859), 9)

  9)

  Förordningen ändrad 1993:875).

 10. Förordningen (1993:1313) om ändring i läkemedelsförordningen (1992:1752),

 11. Förordningen (1992:1777) om tillämpning av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 10)

  10)

  Förordningen ändrad 1993:1133).

 12. Förordningen (1993:1185) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616),

 13. Förordningen (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet,

 14. Förordningen (1993:1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet den 15 juni 1993.

Lagen under 7 och förordningen under 11 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Kommunikationsdepartementet

 1. Lagen (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart,

 2. Lagen (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik,

 3. Lagen (1993:43) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

 4. Lagen (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.,

 5. Förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

 6. Förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

 7. Förordningen (1993:186) om ändring i kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.,

 8. Förordningen (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg,

 9. Förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m.m.,

 10. Förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar,

 11. Förordningen (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 12. Förordningen (1993:1348) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171),

 13. Förordningen (1993:1349) om ändring i förordningen (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission,

 14. Förordningen (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595).

Förordningen under 14 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.

Finansdepartementet

 1. Lagen (1992:1240) om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),

 2. Lagen (1992:1241) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

 3. Lagen (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,

 4. Lagen (1992:1323) om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen (1990:1342),

 5. Lagen (1992:1364) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag,

 6. Lagen (1992:1365) om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

 7. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 11)

  11)

  Lagen ändrad 1993:924 och 1993:1468).

 8. Lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, 12)

  12)

  Lagen ändrad 1993:767).

 9. Lagen (1992:1611) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),

 10. Lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617),

 11. Lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619),

 12. Lagen (1992:1615) om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),

 13. Lagen (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 14. Lagen (1992:1620) om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

 15. Lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

 16. Lagen (1992:1626) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

 17. Lagen (1992:1628) om ändring i insiderlagen (1990:1342),

 18. Lagen (1992:1629) om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande,

 19. Lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 20. Lagen (1992:1712) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

 21. Lagen (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 22. Lagen (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 23. Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

 24. Lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

 25. Lagen (1993:1304) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

 26. Lagen (1993:1305) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,

 27. Lagen (1993:1306) om ändring i lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder,

 28. Lagen (1993:1308) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,

 29. Förordningen (1993:1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790),

 30. Förordningen (1993:1438) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare,

 31. Förordningen (1993:1357) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder,

 32. Förordningen (1993:1358) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet,

 33. Förordningen (1993:1359) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden,

 34. Förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt,

 35. Förordningen (1993:1582) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647),

 36. Förordningen (1993:1583) om ändring i förordningen (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut,

 37. Förordningen (1993:1585) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen,

 38. Förordningen (1993:1586) om kreditmarknadsbolag.

Lagarna under 2–4, 9–12, 14–16, 18 och 19 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.

Jordbruksdepartementet

 1. Lagen (1992:1565) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.,

 2. Lagen (1992:1680) om ändring i livsmedelslagen (1971:511),

 3. Lagen (1992:1681) om ändring i lagen (1985:295) om foder,

 4. Lagen (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298),

 5. Lagen (1992:1684) om EEG-handelsgödsel,

 6. Lagen (1993:1481) om ändring i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m., 2 §,

 7. Förordningen (1993:1135) om ändring i förordningen (1985:879) om foder,

 8. Förordningen (1993:1136) om EEG-handelsgödsel,

 9. Förordningen (1993:1137) om ändring i förordningen (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket,

 10. Utsädesförordningen (1993:1375),

 11. Förordningen (1993:1376) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807),

 12. Förordningen (1993:1377) om ändring i förordningen (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll,

 13. Förordningen (1993:1378) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd,

 14. Förordningen (1993:1487) om ändring i förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m., 2 §,

 15. Förordningen (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om livsmedel.

Arbetsmarknadsdepartementet

Förordningen (1993:1584) om ändring i förordningen (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden.

Kulturdepartementet

 1. Lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 13)

  13)

  Lagen ändrad 1993:764).

 2. Lagen (1992:1165) om ändring i utlänningslagen (1989:529),

 3. Lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten, 14)

  14)

  Lagen ändrad 1993:125).

 4. Lagen (1992:1357) om ändring i radiolagen (1966:755),

 5. Lagen (1992:1362) om ändring i radiolagen (1966:755), 15)

  15)

  Lagen ändrad 1993:582).

 6. Förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 7. Förordningen (1992:1166) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547), 16)

  16)

  Förordningen ändrad 1993:1369.

 8. Förordningen (1992:1167) om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagen under 1 och förordningen under 6 träder inte i kraft i förhållande till Liechtenstein.

Näringsdepartementet

 1. Lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

 2. Lagen (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

 3. Lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 3 § 1, 3 och 6,

 4. Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet,

 5. Lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,17)

  17)

  Lagen ändrad 1993:1380.

 6. Lagen (1992:1534) om EG-märket,

 7. Byggproduktlagen (1992:1535),

 8. Lagen (1992:1625) om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall,

 9. Lagen (1993:711) om ändring i lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,

 10. Lagen (1993:1311) om ändring i lagen (1993:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 3 § 1, 3, 4 och 6,

 11. Förordningen (1992:1222) om ändring i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer,

 12. Byggproduktförordningen (1993:1051),

 13. Förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll,

 14. Förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,

 15. Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, 18)

  18)

  Förordningen ändrad 1993:1329).

 16. Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel,

 17. Förordningen (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet,

 18. Förordningen (1993:1379) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser,

 19. Förordningen (1993:1292) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet,

 20. Förordningen (1993:1328) om ändring i radiostörningsförordningen (1985:625),

 21. Förordningen (1993:1527) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer, m.m.

Civildepartementet

 1. Lagen (1992:1231) om märkning av textilier,

 2. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater,

 3. Lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,

 4. Lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet,

 5. Lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer,

 6. Lagen (1992:1359) om ändring i lagen (1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker(1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker,

 7. Lagen (1992:1361) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418),

 8. Förordningen (1993:969) om märkning av textilier,

 9. Förordningen (1993:970) om märkning av hushållsapparater,

 10. Förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet,

 11. Förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,

 12. Förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror.

Miljö- och naturresursdepartementet

 1. Lagen (1992:1542) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

 2. Lagen (1992:1543) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),

 3. Lagen (1992:1769) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

 4. Förordningen (1993:1204) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier.

 5. Förordningen (1993:1265) om ändring i miljöskyddsförordningen (1989:364),

 6. Förordningen (1993:1266) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall,

 7. Förordningen (1993:1267) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter,

 8. Förordningen (1993:1268) om spillolja,

 9. Förordningen (1993:1271) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.,

Lagen under 3 skall träda i kraft i de delar som inte tidigare har trätt i kraft.

Förordningen under 4 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1646

(Utkom 30 december 1993.)