Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Denna lag upphör enligt Lag (2016:253) att gälla den 1 maj 2016.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2016:253).

Utfärdad den 15 december 1994.
Utkom från trycket den 27 december 1994

I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns föreskrifter om

  • gynnsam behandling i tullhänseende,

  • varors ursprung,

  • tullvärde,

  • autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller befrielse från importtull för vissa varor,

  • tullförfaranden med ekonomisk verkan,

  • gynnade förfaranden, och

  • återbetalning och eftergift av tull.

I denna lag finns vissa kompletterande bestämmelser till de i första stycket angivna bestämmelserna.

SFS 2003:453

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och tullagen (2000:1281).

SFS 2000:1295

Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 6 kap. 10, 15, 18 och 25–38 §§ samt 10 kap. 4 § tullagen (2000:1281) tillämpliga.

SFS 2000:1295

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgift om genomsnittliga priser på importerade varor samt om importkvantiteter och transportkostnader avseende sådana varor i samband med bestämmande av tullvärde på vissa lättfördärvliga varor.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter till utfyllnad av unionsrätten på områden enligt 1 §.

SFS 2010:1020

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1548

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Övergångsbestämmelser rörande varors ursprung, tullförfaranden med ekonomisk verkan samt återbetalning och eftergift av tull finns i bilaga VI till fördraget d. 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:1501.

3. Att lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m., i vissa fall fortfarande skall tillämpas efter ikraftträdandet framgår av punkterna 2 och 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

4. Varor som utförts till annat land för reparation eller bearbetning före ikraftträdandet och som återinförs från tredje land får deklareras till övergång till fri omsättning med anspråk på tullättnad i enlighet med tullförfarandet passiv förädling, dock längst under ett år efter ikraftträdandet.

SFS 2000:1295

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:453

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2010:1020

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.