Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1994-1551

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Utkom från trycket den 27 december 1994
Utfärdad den 15 december 1994.

Inledande bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall. I lagen finns även bestämmelser om beräkning av tull och skatt i vissa fall.

SFS 2008:1413

[har upphävts genom lag (2000:1296).]

SFS 2000:1296

Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje land ska även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde när införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredje land gälla område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde och vad som sägs om unionen gälla EU:s skatteområde.

SFS 2011:284

Genom denna lag genomförs

 • rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version),

 • artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,

 • rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer, och

 • rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer.

SFS 2023:202

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253).

SFS 2016:263

Frihet från skatt vid import

Särskilda bestämmelser om frihet från skatt för varor som medförs av resande finns i 3 kap.

Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version)1) , lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

1)

EUT L 324, 10.12.2009, s. 23 (Celex 32009R1186).

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och 5–9 §§  §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid tillfällig införsel föreligger.

SFS 2016:263

Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den importerade varan utgörs av

 1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredjeland till unionen,

 2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

 3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i tredjeland,

 4. proviant för järnvägståg,

 5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, eller

 6. försändelser av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version).

SFS 2020:1163

SFS 2023:202

SFS 2023:202

SFS 2023:202

SFS 2020:1163

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas av tullbefrielse enligt artiklarna 203–205 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte

 • om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning av skatt eller

 • om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (2023:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredje land.

SFS 2023:202

Frihet från skatt ska medges för import av egen fångst som medförs av fiskefartyg som hör hemma inom unionen.

SFS 2011:284

Frihet från skatt skall medges för import av filmer, fotografier, trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram och liknande åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, som framställts av Förenta nationerna eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär.

Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål och konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av Tullverket för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av någon som är en beskattningsbar person i den mening som avses i 4 kap. 2 § mervärdesskattelagen (2023:200).

SFS 2023:202

Frihet från skatt skall medges för import av

 1. officiella publikationer utgivna under kontroll av exportlandet eller av internationell institution, regional eller lokal myndighet eller offentligrättsligt organ etablerat i exportlandet och

 2. trycksak utdelad av erkänd politisk organisation med anledning av val till Europaparlamentet eller i anledning av nationellt val i det land där trycksakerna har sitt ursprung.

Frihet från skatt enligt första stycket skall medges endast för varor som beskattats i exportlandet utan att den utländska skatten senare avlyfts eller återbetalats.

Om förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel har upphört ska den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till Tullverket och betala skatten på varan.

SFS 2023:202

Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i förordning (EG) nr 1186/2009, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen ska gälla även i fråga om frihet från skatt vid import.

SFS 2016:263

SFS 2016:263

Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller inte avgifter inom den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken.

Resandes import

Frihet från skatt vid import ska, utöver vad som följer av bestämmelserna i 2 kap., medges en resande som kommer till landet från ett tredje land i den omfattning och under de villkor som sägs i detta kapitel. Skattefrihet gäller endast för varor som medförs i det personliga bagaget och under förutsättning att importen inte är av kommersiell natur.

Med det personliga bagaget avses i detta kapitel allt bagage som en resande vid sin ankomst kan visa upp för Tullverket samt polletterat bagage som registrerats för den resande hos transportföretaget vid tidpunkten för den resandes avfärd. Om resan sker med ett motordrivet transportmedel, räknas även bränslet i standardtanken och högst tio liter bränsle i en bärbar behållare som personligt bagage.

Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av tillfällig art och varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov eller som gåva.

SFS 2008:1413

I denna lag förstås med

 • spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

 • starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

 • vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

 • starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

 • tobaksvaror: cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak i den mening som avses med dessa begrepp i lagen (2022:155) om tobaksskatt,

 • e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 • högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 • andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2022:162

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). Bestämmelser om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in varor i landet som enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter utgör tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och varor som enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter utgör tobaksfria nikotinprodukter finns i 5 kap. 19 respektive 21 § nämnda lagar.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2008:1413.

SFS 2022:1258

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

 3. fyra liter vin, och

 4. sexton liter starköl.

SFS 2021:427

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § medges en resande till ett sammanlagt värde som inte överstiger 430 euro för flyg- och sjöresenärer eller 300 euro för andra resenärer.

Vid beräkning av de värden som avses i första stycket ska värdet av följande varor inte beaktas:

 1. en resandes personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel,

 2. läkemedel som behövs för den resandes personliga behov,

 3. sådant bränsle som avses i 1 §, och

 4. sådana varor som avses i 4 §.

SFS 2008:1413

Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de belopp i kronor som motsvarar beloppen i 5 § enligt den växelkurs som gäller första arbetsdagen i oktober året före det år beloppen ska tillämpas. Beloppen avrundas till närmaste högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller om ändringen skulle vara mindre än 5 procent.

Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

SFS 2020:1163

Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredjeland endast för besättningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller 100 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna förs in när besättningsmannen reser i samband med sitt arbete.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller inte om besättningsmannen

 1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

 2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

 3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

SFS 2021:427

För varor som anges i 4 § första stycket ska frihet från skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller om varorna beskattats på Åland eller i Norge.

Även i andra fall ska dock skattefrihet medges en resande som är bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

SFS 2008:1413

Av artikel 41 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges.

SFS 2016:263

Vad som sägs i detta kapitel om cigaretter ska även gälla för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Då ska 0,1 milliliter e-vätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter anses motsvara en cigarett.

SFS 2018:697

Beräkning av tull och skatt i vissa fall

Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om

 1. importen inte har kommersiell karaktär,

 2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och

 3. den som ska betala tullen och skatten inte begär, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning, att denna bestämmelse inte ska tillämpas.

SFS 2016:263

SFS 2000:1296

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

 

tull

 

skatt

 

spritdryck

 

4 kr/liter

 

267 kr/liter

 

starkvin

 

2 kr/liter

 

92 kr/liter

 

vin

 

1 kr/liter

 

41 kr/liter

 

starköl

 

3 kr/liter

 

23 kr/liter

 

cigaretter

 

34 öre/styck

 

204 öre/styck

 

cigarrer

 

86 öre/styck

 

228 öre/styck

 

röktobak

 

428 kr/kg

 

2 520 kr/kg

 

övrig tobak

 

428 kr/kg

 

2 520 kr/kg

 

snus

 

104 kr/kg

 

793 kr/kg

 

högkoncentrerade e-vätskor

 

320 kr/liter

 

6 666 kr/liter

 

övriga e-vätskor

 

320 kr/liter

 

3 333 kr/liter

 

andra nikotinhaltiga produkter

 

390 kr/kg

 

1 237 kr/kg

 

SFS 2022:1784

Tullverket ska publicera den beloppsgräns som avses i 1 § 2 uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

SFS 2008:1413

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1551

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.

2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet.

SFS 1996:706

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:942

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1171

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1172

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1996:1328

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:332

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1998:1684

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.

SFS 1999:426

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:451

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:479

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2000:545

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2000:1154

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2000:1296

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:823

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2002:1002

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2004:230

(Utkom d. 11 maj 2004.)

SFS 2006:1393

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2007:1378

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1384

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

SFS 2008:1413

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:1337

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1337 träder enl. F 2009:1338 i kraft d. 1 jan. 2010.)

SFS 2009:1338

(Utkom d. 11 dec. 2009.)

SFS 2010:1627

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1893

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:284

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:1291

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2013:955

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:944

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1493

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:1506

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:222

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2015.

SFS 2016:263

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:1083

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1197

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2018:697

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:2089

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:1019
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2020:1163
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet

SFS 2021:427
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2021:1186
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 b § och bestämmelsen i 2 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas dock på import av varor som har skett d. 1 jan. 2021 eller senare.

SFS 2022:162

Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.

SFS 2022:1258

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

SFS 2022:1783
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:1784
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2023:202
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 3. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket i den äldre lydelsen gäller fortfarande om varan importerats före ikraftträdandet.

Allmän anmärkning:

Lagen 1994:1500 har enl. F 1994:2063 trätt i kraft 1 jan. 1995.

Lag 1994:1551

Författare: Björn Westberg

Författare: Björn Westberg

Förarbeten till lagen finns i prop. 1994/95:34, 1994/95:SkU8. Förarbeten till den senaste ändringen genom SFS 2011:284 finns i prop. 2010/11:52, 2010/11:SkU27.

Trots sin rubrik innehåller lagen inte bara regler om skatt utan också några regler om tull, jfr 3 kap. 7–9 §§ samt 4 kap. Lagen utgör ett komplement till de materiella reglerna om tullfrihet i rådets förordning (EEG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. samt förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Eftersom tull och indirekt skatt respektive punktskatt endast tas ut vid tullförfarandet “övergång till fri omsättning” medför övriga tullförfaranden och annan tullbehandling i princip tull- och skattebefrielse, åtminstone temporär sådan. Regler om dessa tullförfaranden och olika former av tullbehandling finns intagna i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, EGT 1993 L 253/1, tullagen (2000:1281) samt tullförordningen (2000:1306). I kommentarerna till dessa författningar om tullfrihet, tullförfaranden och annan godkänd tullbehandling lämnas i förekommande fall även kommentarer om skattebefrielse.

Kommentar till övergångsbestämmelsen

Den 1 januari 1995, se 2 § förordningen (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Författare: Björn Westberg

Regeln avser befrielse från mervärdesskatt vid import. De korresponderande bestämmelser som finns i mervärdesskattelagen avser fall, där varan har producerats inom landet och sedan levereras till fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet eller till luftfartyg i utrikes trafik samt till exportbutiker. Genom den fr.o.m. 2018 ändrade lydelsen uppnås en bättre överensstämmelse med mervärdesskattedirektivets artikel 148.

Författare: Björn Westberg

”En e-cigarett är en elektronisk apparat som förångar en vätska så att den kan andas in. Vätskan kan vara med eller utan nikotin och kan även innehålla olika smakämnen”. (Prop. 2017/18:187 s. 29). Den fr.o.m. 2022-08-01 gällande lagtexten beaktar vad Svea Hovrätt markerade i dom med målnr B 1893-22, att det ”av l kap. 2 § tobakslagen framgår att lagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Redan av tobakslagens inledande bestämmelser framgår alltså att tobaksfritt snus inte omfattas av lagens tillämpningsområde. Att tobaksfritt snus inte omfattas av tobakslagen framgår också av förarbeten till lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter som trädde i kraft under 2022”, se prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. ”I och med att de nya nikotinprodukterna inte innehåller tobak omfattas de inte heller av reglerna om tobak och liknande produkter, utan endast av allmänna regler om produktsäkerhet, kemikalier och marknadsföring”, se s. 132.

Författare: Björn Westberg

Begreppen ”e-vätskor” resp. ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 3 kap. 4 § (kommentar till SFS 2018:697).