Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

Utkom från trycket den 9 december 1997
Utfärdad den 27 november 1997.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens) enligt föreskrifter som

 1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),

 2. har meddelats av regeringen, eller

 3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruksverk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter).

Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1. Förordningen gäller inte heller import- eller exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

SFS 2011:662

Licensmyndigheter

2 §

Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1) som anges i bilaga 2.

1)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor.

SFS 2011:662

3 §

Trots vad som föreskrivs i 2 § är, om inte något annat är särskilt föreskrivet, Kommerskollegium licensmyndighet för varor för vilka föreskrifter om importlicens eller exportlicens meddelas med anledning av förbud som har införts,

 1. med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, eller

 2. i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EG.

4 §

Om inte annat följer av andra föreskrifter skall licensmyndigheterna, var och en inom sitt licensområde enligt 2 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat skall sköta enligt EG:s förordningar om import eller export av varor.

Varors ursprung

5 §

Regler om hur ursprunget ska bestämmas för de varor som det krävs import- eller exportlicens för finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

SFS 2016:293

Hantering av varor som inte övergått till fri omsättning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0293

6 §

I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning och som det har föreskrivits importlicenstvång för gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

SFS 2016:293

Bestämmelser om verkställighet

7 §

Licensmyndigheterna får, inom sitt licensområde enligt 2 §, efter behövligt samråd med Tullverket meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och exportregleringar.

SFS 1999:543

Ansvarsbestämmelser

8 §

Bestämmelser om påföljd för olovlig import eller export av varor och för försök till det finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

SFS 2000:1278

Överklagande

9 §

Bestämmelser om överklagande av beslut som licensmyndigheterna har meddelat med stöd av denna förordning finns i 4 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import

 1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

 3. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429).

Export

 1. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

 3. lagen (1992:1300) om krigsmateriel,

 4. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

 5. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429).

Bilaga 2

Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

Kap. 1

 

Levande djur

 

Kap. 2

 

Kött och andra ätbara djurdelar

 

Kap. 4

 

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

Kap. 6

 

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

 

Kap. 7

 

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

 

Kap. 8

 

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

 

Kap. 9

 

Kaffe, te, matte och kryddor

 

Kap. 10

 

Spannmål

 

Kap. 11

 

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

 

Kap. 17

 

Socker och sockerkonfektyrer

 

Kap. 18

 

Kakao och kakaoberedningar

 

Kap. 19

 

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

 

Kap. 20

 

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

 

Kap. 21

 

Diverse ätbara beredningar

 

Kap. 23

 

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

 

Kap. 24

 

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

 

Kap. 31

 

Gödselmedel

 

B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen

HS-nr

Varuslag

0301– 0307

 

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

 

0504

 

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

 

ur 0506

 

Mjöl av ben eller kvicke

 

ur 0507

 

Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar

 

ur 0508

 

Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal

 

ur 0511

 

Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur med undantag för senor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 1, olämpliga som livsmedel; produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 3, olämpliga som livsmedel

 

1201

 

Sojabönor, även sönderdelade

 

1202

 

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade

 

1203

 

Kopra

 

1204

 

Linfrön, även sönderdelade

 

1205

 

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

 

1206

 

Solrosfrön, även sönderdelade

 

1207

 

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

 

1208

 

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön

 

1209

 

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

 

1210

 

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

 

1212

 

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

1213

 

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar

 

1214

 

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

 

1501

 

Ister, annat grisfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503

 

1502

 

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

 

1503

 

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

 

1504

 

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1505

 

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

 

1506

 

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1507

 

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1508

 

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1509

 

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1510

 

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

 

1511

 

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1512

 

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1513

 

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1514

 

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1515

 

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

1516

 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

 

1517

 

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

 

1518

 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderad dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

1522

 

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

 

1601

 

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

 

1602

 

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt

 

1603

 

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 

1604

 

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

 

1605

 

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

 

2201

 

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

 

2202

 

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

 

2203

 

Maltdrycker

 

2204

 

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

 

2205

 

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

 

2206

 

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd

 

2208

 

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

 

2209

 

Ättika

 

2510

 

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

 

2814

 

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

 

ur 2834

 

Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat

 

ur 2835

 

Kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

 

ur 3502

 

Albuminer

 

3505

 

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

 

ur 3507

 

Enzympreparat innehållande födoämnen

 

ur 3809

 

Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto)

 

3823

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

 

ur 3824

 

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

SFS 2011:662

Bilaga 3

SFS 2011:662

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:969

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998, då förordningen (1984:53) om import- och exportreglering skall upphöra att gälla.

SFS 1998:406

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:543

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1069

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1278

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2011:662

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2016:293

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.