Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:445) om exportbutiker

Utfärdad den 3 juni 1999.
Utkom från trycket den 16 juni 1999

I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser.

SFS 2014:1504

I denna lag förstås med

obeskattade varor:

 1. varor som inte har beskattats i Sverige, och

 2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådetsförordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

SFS 2016:272

Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde.

Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid.

SFS 2014:1504

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

  • två liter vin,

  • två liter starköl, och

 3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av denna lag förstås med

 • spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

 • starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

 • vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

 • starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

 • cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

 • övrig tobak: övrig tobak enligt 35 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

 • nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2021:429

Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2021:429

Visa lydelse

SFS 2022:168

Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

 1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,

 2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde, eller

 3. tillståndshavaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

SFS 2014:1504

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:1504

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:445

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:490

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2011:291

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2014:1504

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.

SFS 2016:272

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2018:698

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2021:429
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:168

Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.