Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Utkom från trycket den 16 juni 1999
Utfärdad den 3 juni 1999.

Inledande bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke-unionsvaror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort.

SFS 2011:292

I denna lag förstås med

obeskattade varor:

 1. varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

 2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2018:699

Proviantering

Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 10 kap. 71 § 1 eller 2 mervärdesskattelagen (2023:200).

SFS 2023:205

Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke-unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord.

SFS 2011:292

Särskilt om vissa fartygslinjer

Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland får endast avse spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror.

SFS 2011:292

Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning.

SFS 2011:292

Tillstånd

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.

SFS 2018:699

Proviantering enligt 7 § får ske endast till

 1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilogram och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last,

 2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars bruttodräktighet är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg, eller

 3. statsfartyg och statsluftfartyg.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första stycket 1 och 2.

SFS 2001:903

Proviantering enligt 7 § får inte ske i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till

 1. resans art och varaktighet,

 2. det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet,

 3. de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas, och

 4. det förråd av varor som redan finns ombord.

Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket.

Tillsyn

Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket.

Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. 2–7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag.

SFS 2011:1395

Återkallelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2002-0264

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

 1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

 2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,

 3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller

 4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

SFS 2011:1395

Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra stycken inte längre föreligger.

SFS 2002:264

Uppgiftsskyldighet

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för prövning och tillsyn enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.

SFS 2009:483

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare.

Överklagande

Beslut enligt 13 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:446

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1332

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 juli 1999.

3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta tid från och med d. 1 juli 1999.

SFS 2001:903

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:264

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2002. Omfattas en fartygslinje vid lagens ikraftträdande av ett beslut om undantag från de begränsningar som avses i 6 § första och andra styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt den nya lydelsen av 6 §.

SFS 2002:427

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2009:483

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:1339

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1339 träder enl. F 2009:1340 i kraft d. 1 jan. 2010.)

SFS 2009:1340

(Utkom d. 11 dec. 2009.)

SFS 2011:292

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:1395

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.

SFS 2016:273

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1198

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2018:699

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2023:205
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.