Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

Utfärdad den 13 januari 2000.
Utkom från trycket den 25 januari 2000

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen mellan Sverige och Finland angående gränstullsamarbete av den 5 november 1962. Överenskommelsen bifogas denna förordning som bilaga.

2 §

Bestämmelserna i 2–10 §§ lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat skall tillämpas vid gränstullsamarbete med Finland om inte annat särskilt föreskrivs i denna förordning. Från gränstullsamarbetet undantas verksamhet enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakning i krig m.m.

3 §

Det skall för gränstullsamarbetet finnas följande kontrollzoner:

  1. en tre kilometer bred kontrollzon längs riksgränsen mot Finland, räknat från Treriksröset till riksgränsens brytningspunkt (as) öster om Virtakari på sammanbindningslinjen mellan gränsrös O på svenska sidan och gränsrös N på finska sidan,

  2. länsvägarna 395, 400, 403, 404, 900 och 901, räknat från gränsen mot den i 1 angivna kontrollzonen, samt

  3. färjehamnarna i Grisslehamn och Kapellskär med tillhörande hamnområden.

4 §

Svensk tullpersonal skall enligt de bestämmelser som Tullverket meddelar i samråd med den finska Tullstyrelsen utöva tulltjänst för finsk räkning. Tullverket skall se till att dessa bestämmelser och tillhörande instruktioner och reglementen delges tullpersonalen och finns tillgängliga för allmänheten på de tullplatser på svenskt område som omfattas av gränstullsamarbetet.

5 §

Tullverket får i samråd med behörig finsk tullmyndighet fördela tullförvaltningarnas uppgifter i fråga om gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende får beslutas

  1. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på finskt territorium,

  2. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium,

  3. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium samt

  4. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium.

SFS 2004:216

6 §

Vid användning av tvångsmedel under utövande av tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet på finskt territorium får svensk tullpersonal inte överskrida de befogenheter som tillkommer tullpersonal enligt finska bestämmelser.

7 §

Tullverket skall i förväg ge den finska Tullstyrelsen uppgifter om

  1. de svenska bestämmelser som skall tillämpas vid gränstullsamarbetet,

  2. de instruktioner och reglementen som skall följas vid utövande av tulltjänst för svensk räkning samt

  3. de svenska tulltjänstemän som utsetts att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet.

8 §

Tullverket skall efter förslag av den finska Tullstyrelsen godkänna de finska tulltjänstemän som utsetts att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet. Tullverket skall även övervaka att finsk tullpersonal under utövande av tulltjänst för svensk räkning följer gällande bestämmelser, instruktioner och reglementen.

9 §

Om Tullverket anser att en viss finsk tjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket hos den finska Tullstyrelsen begära ändring så att det i tjänstemannens tjänst inte längre ingår att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet. Om behörig finsk myndighet förklarar att en viss svensk tjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket pröva frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring.

10 §

Om en svensk tulltjänsteman under utövande av tulltjänst för finsk räkning åstadkommer skada, som staten enligt 9 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat är ersättningsskyldig för, skall sådan ersättning efter framställning av vederbörande finska myndighet betalas av Tullverket.

11 §

Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om utövande av tulltjänst för finsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av svensk eller finsk tullpersonal.

SFS 2016:294

12 §

Tullverket får besluta om överlämnande av beslagtagen egendom till finsk tull- eller polismyndighet enligt 10 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

13 §

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket.

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gränstullsamarbete

Sveriges regering och Finlands regering,

vilka önska underlätta trafiken mellan Sverige och Finland och vilka i detta syfte önska förenkla tullkontrollen å och tullklareringen av nämnda trafik, hava träffat följande överenskommelse om gränstullsamarbete:

Artikel 1

De fördragsslutande staterna skola, på sätt närmare anges i denna överenskommelse, bedriva samarbete i fråga om tullkontroll å och tullklarering av trafiken mellan de båda staterna. Sådant samarbete benämnes gränstullsamarbete och skall äga rum inom kontrollzon.

På vardera sidan om riksgränsen mellan de båda staterna skall utmed densamma ett tre kilometer brett område utgöra kontrollzon.

Vardera staten äger i samråd med den andra staten bestämma att även annat område, inom vilket gränstullsamarbete är önskvärt, skall utgöra kontrollzon. Sådan kontrollzon kan omfatta landsvägssträcka, järnvägssträcka med ett eller flera stationsområden, flygplats, farled eller hamnområde.

Artikel 2

Vardera statens tullbestämmelser, in- och utförselbestämmelser samt andra bestämmelser rörande trafiken, vilkas efterlevnad tullväsendet har att övervaka vid verksamhet, som omfattas av gränstullsamarbetet, skola kunna tillämpas inom kontrollzon på den andra statens territorium, då tulltjänst utövas för den stat, i vilken bestämmelserna utfärdats.

Åtgärd, som i anledning av gränstullsamarbete för den ena statens räkning vidtagits av myndighet eller personal tillhörande den andra statens tullväsen, skall anses som om den vidtagits av den förstnämnda statens tullmyndighet eller tullpersonal. Insegel, som anbragts av den ena statens tullmyndighet, skall i den andra staten anses som om det anbragts av tullmyndighet i sistnämnda stat.

Vardera staten skall genom sin centrala tullmyndighet i förväg meddela motsvarande myndighet i den andra staten vilka bestämmelser som skola äga tillämpning, då tulltjänst för dess räkning utövas på den andra statens territorium. Bestämmelserna skola finnas tillgängliga för allmänheten hos de tullmyndigheter i kontrollzonerna, som omfattas av gränstullsamarbetet.

Tvångsmedel i enlighet med endera statens lagstiftning må på den andra statens territorium blott användas inom kontrollzon vid undersökning i omedelbart samband med smugglingsbrott eller försök till dylikt brott och endast under de förutsättningar, som gälla enligt såväl den ena som den andra statens lagstiftning.

Artikel 3

Vardera av de fördragsslutande staterna åtager sig att låta sina tjänstemän inom kontrollzoner på båda staternas territorium utöva sådan tulltjänst för den andra staten som omfattas av gränstullsamarbetet.

Artikel 4

Vardera av de fördragsslutande staterna åtager sig att inom kontrollzon på sitt territorium tillåta den andra statens tulltjänstemän att utöva sådan tulltjänst för sin stat som omfattas av gränstullsamarbetet.

För användande av tvångsmedel, då tulltjänst för den ena staten utövas på den andra statens territorium, må handräckning av polismyndighet i sistnämnda stat begäras.

Artikel 5

Om endera staten låter beslagtaga egendom i fall, då båda staternas bestämmelser överträtts, skall egendomen överlämnas till vederbörande myndighet i den stat, på vars territorium beslaget verkställts, utan så är att särskild omständighet annat föranleder.

Har egendom med tillämpning av vad i första stycket sägs överlämnats till myndighet i endera staten, skall vad om förverkande av sådan egendoms värde må vara stadgat i den andra staten icke äga tillämpning.

Artikel 6

Tjänsteman från den ena staten skall, såvitt angår göromål som omfattas av gränstullsamarbetet, på den andra statens territorium i straffrättsligt hänseende åtnjuta samma ämbetsskydd som tjänsteman från sistnämnda stat.

Artikel 7

Vardera av de fördragsslutande staterna skall lämna den andra statens centrala tullmyndighet uppgift å de tjänstemän, som den vid varje tidpunkt utsett att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet. För att kunna utöva sådan tulltjänst skola dessa tjänstemän vara godkända av denna myndighet.

I den mån tjänstemän från endera staten hava att utöva tulltjänst för den andra staten, äro de bundna av instruktioner från vederbörande myndighet i sistnämnda stat. Allmänna instruktioner skola såvitt möjligt förmedlas genom den centrala tullmyndigheten i tjänstemännens egen stat.

Artikel 8

Vardera av de fördragsslutande staterna förbinder sig att, därest någon dess tjänsteman begår ämbetsbrott eller tjänsteförseelse, då han har att utöva tulltjänst för den andra staten, beivra gärningen som om den begåtts, då tjänstemannen haft att utöva tulltjänst för sin egen stat. Vardera staten avstår från att straffa tjänsteman från den andra staten för motsvarande brott eller förseelse.

Artikel 9

Vardera av de fördragsslutande staterna är skyldig att ersätta skada, som någon av dess tjänstemän genom uppsåtlig eller oaktsam handling åsamkar den andra staten eller tredje man, då han utövar tulltjänst för den andra staten, i den mån tjänstemannen enligt sin egen stats regler skulle bliva ansvarig därför. Tulltjänstemannen är själv icke ansvarig gentemot den andra staten.

Artikel 10

Vardera av de fördragsslutande staterna kan uppsäga överenskommelsen med en frist av sex månader.

Vardera av de fördragsslutande staterna kan med omedelbar verkan sätta överenskommelsen helt eller delvis ur kraft i händelse av krig eller krigsfara eller så framt andra särskilda internationella eller nationella förhållanden göra detta nödvändigt. Den andra staten skall i sådant fall omedelbart underrättas om de vidtagna åtgärderna.

Artikel 11

Överenskommelsen skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skola utväxlas i Helsingfors snarast möjligt.

Överenskommelsen träder i kraft en månad efter det ratifikationsinstrumenten utväxlats.

Ratifikationsinstrumenten utväxlades den 27 december 1962.

Till bekräftelse härav hava nedanstånde befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 5 november 1962, i två exemplar, på svenska och finska språken, vilka äga lika vitsord.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:3

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2000. Vid ikraftträdandet upphör kungörelsen (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland att gälla.

SFS 2000:1320

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2004:216

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2014:1201

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:294

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.