Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Utkom från trycket den 15 maj 2001
Utfärdad den 19 april 2001.

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver.

SFS 2018:1705

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0231

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:231

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:231

Ändamål

  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Tullverket för

 1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,

 2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

 3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och

 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

SFS 2018:231

Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten om tillstånd och om certifikat för godkända ekonomiska aktörer.

SFS 2010:103

Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för

  a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

  b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

  c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

  d) utsökning och indrivning,

2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:1705

Personuppgiftsansvar

Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

SFS 2018:231

Gallring

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

Tulldatabasen

I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4–5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas).

SFS 2010:103

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet och bosättning,

 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,

 3. identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,

 4. tulltaxor,

 5. registrering för skatter och avgifter,

 6. underlag för tull, annan skatt och avgifter,

 7. bestämmande av tull, annan skatt och avgifter,

 8. revision och annan kontroll av tull, annan skatt och avgifter,

 9. tillstånd och licenser som krävs för import eller export av varor,

 10. yrkanden och grunder i ett ärende, och

 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

SFS 2016:276

Direktåtkomst

[Upphävd g. Lag (2005:790).]

SFS 2005:790

Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5–7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5–7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

SFS 2007:467

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

SFS 2016:885

[Upphävd g. Lag (2016:276).]

SFS 2016:276

Sökbegrepp

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

SFS 2009:495

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för bevarande av vissa uppgifter än vad som anges i första stycket, gäller den föreskriften.

Vad som sägs i första stycket hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

Avgifter

Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:231

Enskildas rättigheter

Rätten att göra invändningar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0231

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 § upphävd g. Lag 2018:231.

SFS 2018:231

[Upphävd g. Lag (2018:231).]

SFS 2018:231

[Upphävd g. Lag (2018:231).]

SFS 2018:231

[Upphävd g. Lag (2018:231).]

SFS 2018:231

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:185

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001, då tullregisterlagen (1990:137) skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före d. 24 okt. 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2001:1184

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:736

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:790

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2005.

SFS 2006:734

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:467

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2009:495

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:103

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2016:276

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:780

Denna lag träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2016:885

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2017:449

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:231

1. Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

SFS 2018:1705

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.