Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:731 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i tullagen (2000:1281);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att i 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)Senaste lydelse av 11 kap. 6 § 2005:779. ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarPÄR NUDERLena Gustafson(Finansdepartementet)