Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:731

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)2) ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 11 kap. 6 § 2005:779.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:731

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)