Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1276

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

1)

Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 12 § samt 5 kap. 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

5 a §

Bestämmelser om status som godkänd ekonomisk aktör finns i artikel 5a i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 14a–14x i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

5 b §

Bestämmelser om riskhantering finns i artikel 13.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 4f–4j i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

1 §

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

 • införsel av varor till EG:s tullområde (artiklarna 36a–39),

 • uppvisande av varor för tullen (artiklarna 40–42),

 • lossning av varor som uppvisats för tullen (artiklarna 46 och 47),

 • skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

 • icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsförfarande (artiklarna 54 och 55).

Bestämmelser om summarisk införseldeklaration finns i artiklarna 181b–181d, 183, 183a–183d, 184 och 184a–184f i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra styckena.

12 §

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

 • export (artiklarna 161 och 162),

 • återexport (artikel 182) samt

 • varor som förs ut från EG:s tullområde (artiklarna 182a–183).

I förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om

 • export (artiklarna 592a–592g, 787–795 och 796a–798),

 • återexport (artiklarna 841 och 841a) samt

 • varor som förs ut från EG:s tullområde (artiklarna 842a–843).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra styckena.

20 §

Ränta som avses i 15 § första stycket 1 eller 2 ska beräknas från utgången av den första månaden efter den då varan deklarerades för övergång till fri omsättning till och med den månad då beloppet ska betalas. Ränta på skatt, som motsvarar tidigare återbetalt belopp, beräknas dock från utgången av den månad då beloppet återbetalades.

Ränta enligt 15 § första stycket 3 ska beräknas från utgången av den månad då varan infördes eller det olovliga förfarandet ägde rum till och med den månad då beloppet ska betalas.

Ränta enligt 15 § andra stycket tas ut för den tid fördröjningen omfattar.

Räntesatser för ränta enligt 15 § första stycket 2 ska vara de räntesatser som anges i 19 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483).

Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 1 och 3 och andra stycket ska vara den som anges i 19 kap. 7 § andra stycket andra meningen skattebetalningslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1276

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den nya lydelsen av 3 kap. 1 § och 4 kap. 12 § tillämpas första gången den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)