Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:373 Utkom från trycket den 11 juni 2008Lag om ändring i tullagen (2000:1281);utfärdad den 29 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203. föreskrivs att 8 kap. 10 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.8 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2003:214. Gäldenären respektive deklaranten ska helt eller delvis befrias från tulltillägg respektive förseningsavgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas hastått i samband med gäldenärens respektive deklarantens ålder, hans eller hans ombuds hälsa eller liknande förhållanden, eller berott på att gäldenären respektive deklaranten har felbedömt reglerna eller betydelsen av de faktiska förhållandena.Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp ska det särskilt beaktas omavgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten,en oskäligt lång tid förflutit efter det att Tullverket har funnit anledning att anta att gäldenären respektive deklaranten ska påföras avgift utan att han kan lastas för dröjsmålet, ellerfelaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att gäldenären respektive deklaranten har fällts till ansvar för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 10 kap. denna lag eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när underlåtenheten är obetydlig.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSLena Gustafson(Finansdepartementet)