Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:72

Utkom från trycket den 24 februari 2009
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 2 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 §

2) Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

2)

Senaste lydelse 2007:271.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:72

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)