Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:330

Utkom från trycket den 12 maj 2009
Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;
utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2009.

1)

Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)