Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1339

Utkom från trycket den 11 december 2009
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2) Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EG:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

2)

Senaste lydelse 2001:903.

Proviantering med icke-gemenskapsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EG.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1339

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)