Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:102

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

1)

Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 3 a och 5 §§, 4 kap. 24–27 och 29 §§, 8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 4 kap. 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 30 §, av följande lydelse.

2) I denna lag förstås med

2)

Senaste lydelse 2004:117.

 • tullagstiftning: EG:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,

 • det svenska tullområdet: svenskt territorium,

 • EG:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG) nr 2913/92,

 • EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga,

 • tredje land: område som inte omfattas av EG:s tullområde,

 • tullplats: plats där det finns tullkontor,

 • tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell trafik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tulltjänsteman,

 • tullklarering: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en godkänd tullbehandling,

 • förtullning: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för övergång till fri omsättning,

 • fartyg: varje farkost som används eller kan användas till transport på vatten samt

 • fordon: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i förordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

3) Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, och varan fysiskt befinner sig i Sverige när den övergår till fri omsättning, ska importen i skattehänseende anmälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovisning.

3)

Senaste lydelse 2004:117.

Tullverket får tillåta innehavaren av enhetstillståndet att lämna in deklarationen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är behörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning ska i sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det andra landets behöriga myndighet.

4) Den som enligt artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 är skyldig att förse en tullmyndighet med handlingar, ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i annan lag eller författning.

4)

Senaste lydelse 2004:117.

Den som har fått ett enhetstillstånd av Tullverket är skyldig att förvara sådana handlingar, som avses i första stycket och som hänför sig till den verksamhet som tillståndet omfattar. Handlingarna ska förvaras i Sverige i ordnat skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt. Om informationen förvaras i sådan form att den endast kan läsas med tekniskt hjälpmedel ska utrustning och system som behövs för att omedelbart skriva ut informationen i läsbar form finnas tillgängliga.

Enhetstillstånd

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utfärda enhetstillstånd att använda förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor som befinner sig i ett annat EG-land till en godkänd tullbehandling.

5)

Senaste lydelse 2004:117.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om hanteringen av ärenden där varor fysiskt befinner sig i Sverige när de övergår till fri omsättning, exporteras eller återexporteras från Sverige med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land.

6) En vara får inte fysiskt sättas i fri omsättning i Sverige eller föras ut från landet med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, om det beträffande varan finns

6)

Senaste lydelse 2004:117.

 1. ett i Sverige gällande villkor som inte är uppfyllt, eller

 2. ett i Sverige gällande förbud mot införsel eller utförsel.

7) Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse till ett annat EG-lands behöriga myndighet enligt artikel 266 eller 285a i förordningen (EEG) nr 2454/93, ska en underrättelse med motsvarande innehåll även lämnas till Tullverket om

7)

Senaste lydelse 2004:117.

 1. varan ska deklareras för övergång till fri omsättning, export eller återexport med stöd av ett enhetstillstånd, och

 2. varan befinner sig inom det svenska tullområdet när den ska övergå till fri omsättning eller föras ut till tredje land.

Det är innehavaren av enhetstillståndet som är skyldig att lämna underrättelsen till Tullverket. Underrättelsen ska lämnas inom samma tidsfrist som gäller för underrättelsen enligt EG-förordningen.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt första stycket.

8) Tullverket har samma befogenheter att utföra kontroller avseende sådana varor som inom det svenska tullområdet är föremål för ett förfarande med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, som avseende sådana varor som är föremål för motsvarande förfarande med stöd av ett tillstånd utfärdat i Sverige.

8)

Senaste lydelse 2004:117.

Om en vara som omfattas av ett förfarande enligt första stycket är föremål för ett förbud eller ett villkor som innebär att varan inte får föras in till eller ut från landet, får Tullverket ta hand om varan om det behövs för att hindra att den hanteras i strid med sådant förbud eller villkor.

En vara som har tagits om hand får läggas upp på tillfälligt lager på bekostnad av den som för in eller för ut varan. Varan får inte tas ut från lagret så länge omhändertagandet består.

9) Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse enligt artikel 266 eller 285a i förordningen (EEG) nr 2454/93 till Tullverket när ett förfarande med stöd av ett enhetstillstånd tillämpas, och underrättelsen i enlighet med tillståndet ges in till den behöriga myndigheten i det andra EG-landet, ska underrättelsen anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det andra landets behöriga myndighet.

9)

Senaste lydelse 2004:117.

Vid tillämpning inom ett annat EG-lands tullområde av ett förfarande med stöd av ett enhetstillstånd som utfärdats i Sverige får Tullverket överlåta till tullmyndigheten i det andra landet att utföra kontrollåtgärder enligt tulllagstiftningen för svensk räkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter enligt första stycket.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel gäller det som sägs om gäldenär även den som är skyldig att betala skatt enligt 5 kap. 11 §.

Det som sägs om tulldeklaration gäller även sådan deklaration med skatteredovisning som avses i 3 kap. 3 a §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:102

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)