Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:772

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2) Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

2)

Senaste lydelse 2008:1375.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:772

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)