Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1455

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 13 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

13 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut, ska ombudet föra det allmännas talan.

I mål som gäller beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ förs det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen av det allmänna ombudet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1455

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)