Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1455 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i tullagen (2000:1281);utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. föreskrivs att 9 kap. 13 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.9 kap.13 §13 §Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut, ska ombudet föra det allmännas talan.I mål som gäller beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ förs det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen av det allmänna ombudet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)