Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:125

Utkom från trycket den 1 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

dels att 4, 5, 26, 35 och 36 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 § ska lyda ”Definitioner”,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

I denna förordning avses med

6) Bestämmelserna i 13 kap. 8 § miljöbalken samt 7–11 och 13–34 §§ denna förordning ska inte tillämpas på innesluten användning som endast omfattar sådana genetiskt modifierade mikroorganismer som är säkra för människors hälsa och miljön enligt direktiv 2009/41/EG.

6)

Senaste lydelse 2000:968.

Arbetsmiljöverket ska upprätta en förteckning över de typer av genetiskt modifierade mikroorganismer som avses i första stycket. Förteckningen ska motsvara förteckningen i del C i bilaga 2 till direktiv 2009/41/EG.

7) Bestämmelserna i 7–34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport, destruktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organismer som har släppts ut på marknaden i enlighet med

7)

Senaste lydelse 2010:1190.

  1. direktiv 90/220/EEG eller direktiv 2001/18/EG,

  2. annan EU-lagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljöriskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,

  3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inneslutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organismerna på marknaden.

En R-verksamhet eller en ny användning i en R-verksamhet får inte bedrivas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Om den nya användningen avser en användning enligt 25 § andra stycket som bedrivs inom ramen för ett tillstånd för en R-verksamhet, räcker det att en anmälan görs i enlighet med 25 § första stycket.

8) Arbetsmiljöverket ska svara för de samråd och underrättelser som avses i artikel 15 i direktiv 2009/41/EG.

8)

Senaste lydelse 2000:968.

9) Arbetsmiljöverket ska fullgöra den rapportering till Europeiska kommissionen som avses i artikel 17 i direktiv 2009/41/EG.

9)

Senaste lydelse 2010:1190.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:125

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)