Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:292

Utkom från trycket den 29 mars 2011
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke-unionsvaror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort.

I denna lag förstås med

obeskattade varor:

  1. varor som inte har beskattats i Sverige, och

  2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordning (EEG) nr 2913/92,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

2) Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

2)

Senaste lydelse 2009:1339.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke-unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord.

Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland får endast avse spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror.

3) Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

3)

Senaste lydelse 2002:264.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning.

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:292

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)