Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:613

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

6 §

2) Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

2)

Senaste lydelse 2010:772.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:613

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)