Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1395

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2) Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

2)

Senaste lydelse 2002:427.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag.

3) Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

3)

Senaste lydelse 2002:427.

  1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

  2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,

  3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller

  4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1395

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)