Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:101

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)2)

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2)

Senaste lydelse av 9 kap. 11 § 2009:834.

dels att 9 kap. 11 § ska upphöra att gälla,

dels att 5 kap. 24 § och 9 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

3) I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt tillämpas 59 kap. 13, 1521, 26 och 27 §§, 67 kap. 4 §, 68 kap. 1 § samt 70 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

3)

Senaste lydelse 2011:1258.

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull enligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske enligt 23 §.

4) Om någon har överklagat ett beslut av en förvaltningsrätt eller kammarrätt i frågor som avses i 3 och 6 §§, får även någon annan som har haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, även om den tid för överklagande som gäller för honom eller henne har gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom en vecka från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts.

4)

Senaste lydelse 2009:834.

Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare överklagandet förfallet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:101

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)