Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:51 Utkom från trycket den 11 februari 2014Lag om ändring i tullagen (2000:1281);utfärdad den 30 januari 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93. föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281) dels att 3 kap. 3 a § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 5 kap. 7 § ska lyda ”Uppbörd av tull och skatt”, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 11 a § och 11 kap. 6 a §, av följande lydelse.3 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2011:296. Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land, och varan fysiskt befinner sig i Sverige när den övergår till fri omsättning, ska importen i skattehänseende anmälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovisning.Tullverket får tillåta innehavaren av enhetstillståndet att lämna in deklarationen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är behörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning ska i sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det andra landets behöriga myndighet.Första och andra styckena gäller endast när skatt ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 11 §.5 kap.11 a §11 a §Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlarär registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet, ochagerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som avses i första stycket.11 kap.6 a §6 a §Tullverket ska skriftligen underrätta Skatteverket, omdet finns anledning att anta att någona) på annat sätt än muntligen har lämnat eller kommer att lämna oriktig uppgift till Skatteverket, ellerb) har underlåtit eller kommer att underlåta att lämna mervärdesskattedeklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift till Skatteverket, ochdet därigenom finns risk för att mervärdesskatt undandras, felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas.Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som ligger till grund för antagandet.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)