Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:342

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

1)

Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.

dels att 6 kap. 10 §, 7 kap. 1–8 §§, 9 kap. 2 § och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, av följande lydelse.

9 §

Om Tullverket vid tillämpningen av tullagstiftningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/20033) ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning bör användas bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.

2)

EUT L 309, 25.11.2005, s. 9 (Celex 32005R1889).

3)

EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

10 §

4) I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de transportmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tullmyndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239–247 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit granska handlingar och undersöka varor.

4)

Senaste lydelse 2011:296.

  För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för kontroll av att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 får Tullverket även undersöka

 1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras,

 2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områden på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

 3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EU:s tullområde eller av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel finns i 7 a kap.

Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

1 §

5) Bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/ 2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

5)

Senaste lydelse 2006:423.

Uttryck som används i detta kapitel har den innebörd som anges i förordning (EU) nr 608/2013.

2 §

6) Tullverket utser den enhet inom verket som enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 608/2013 är behörig att ta emot och behandla ansökningar.

6)

Senaste lydelse 2006:423.

3 §

Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om sitt beslut enligt artikel 11.3, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013. En sådan underrättelse ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tullverket

 1. fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett beslut enligt artikel 11.3 eller 16 i den förordningen, eller

 2. tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 13 i den förordningen.

4 §

7) Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om följande beslut som verket fattar enligt förordning (EU) nr 608/2013:

7)

Senaste lydelse 2006:423.

 1. beslut att avslå eller avvisa en begäran enligt artikel 12.1 om förlängning, eller

 2. beslut enligt artikel 12.5 att återkalla eller ändra ett beslut om förlängning.

En sådan underrättelse ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tullverket

 1. tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 12.1, eller

 2. fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett beslut enligt artikel 12.5.

5 §

8) Uppkommer en skada på en vara vid en sådan inspektion som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 608/2013, ansvarar den som inspekterar varan för skadan.

8)

Senaste lydelse 2006:423.

6 §

9) Frågor om huruvida en vara gör intrång i en immateriell rättighet och hur det ska förfaras med varorna i sådant fall prövas av domstol enligt vad som gäller för den immateriella rättigheten i fråga.

9)

Senaste lydelse 2006:423.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att uppskov med frigörande eller kvarhållande av varor ska upphöra.

Tullverket ska verkställa lagakraftvunna domar och beslut från domstolen om frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande uppskjutits eller som kvarhålls av Tullverket.

7 §

När det finns en lagakraftvunnen dom eller ett beslut om förstöring av eller annan åtgärd med varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar av Tullverket, har innehavaren av ett beslut rätt till ersättning för sina kostnader i samband med Tullverkets ingripande mot varorna.

Ersättningsskyldig enligt första stycket är den som domstolens beslut har gått emot. Kan ersättningskravet riktas mot flera personer, har dessa ett solidariskt ansvar att ersätta innehavaren av beslutet.

8 §

10) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

10)

Senaste lydelse 2006:423.

 1. den begäran som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 608/2013,

 2. provtagning enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 608/2013,

 3. samtycke enligt artikel 26.5 i förordning (EU) nr 608/2013, samt

 4. verkställighet av domar och beslut enligt 6 § tredje stycket.

2 §

11) Följande beslut av Tullverket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

11)

Senaste lydelse 2011:1258.

 1. beslut enligt tullagstiftningen,

 2. beslut enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1889/2005, och

 3. beslut enligt artikel 7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte uppfyller villkoren i artikel 5.3 i den förordningen.

Tullverkets eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning eller befrielse enligt 5 kap. 13 § fjärde stycket eller 19 § överklagas hos regeringen.

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

1 §

  12) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordningen (EG) nr 1889/2005 jämförd med 7 a kap. 2 § döms för tullförseelse till böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen

  12)

  Senaste lydelse 2007:271.

 1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål för förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

 2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket eller

 3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:342

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)