Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:343 Utkom från trycket den 27 maj 2014Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306);utfärdad den 15 maj 2014.Regeringen föreskriver att 67–69 §§ tullförordningen (2000:1306) ska ha följande lydelse.67 §67 § Senaste lydelse 2006:913. Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen om behörig tullenhet som föreskrivs i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608)..68 §68 §När Tullverket har fått en underrättelse från innehavaren av ett beslut om att ett förfarande har inletts vid behörig domstol för att fastställa om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta domstolen om sitt ingripande beträffande de varor som misstänks göra intrång.69 §69 §Den domstol som har fått en underrättelse enligt 68 § ska informera Tullverket om sina beslut i frågan samt om besluten har överklagats eller vunnit laga kraft.Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett överklagande.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)