Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:678

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2) Polismyndigheten och Kustbevakningen ska medverka i övervaknings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6–10, 14 och 15 §§ samt i 7 a kap. om Tullverket och tulltjänsteman också Polismyndigheten och Kustbevakningen samt polismän och kustbevakningstjänstemän som medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.

2)

Senaste lydelse 2007:271.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:678

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)