Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 19 juni 2014.

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om sprängämnesprekursorer), och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Tillståndsmyndighet

2 §

Tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ansökan

3 §

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2020:1047

4 §

Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om uppgifterna i ansökan bekräftas med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

SFS 2016:599

Handläggning av tillståndsärenden

5 §

Om ansökan är bristfällig, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om det inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

Myndigheten får avvisa en ansökan om tillstånd om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och sökanden inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

6 §

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet.

SFS 2014:881

Tillståndens utformning

Rubriken införd g. SFS2020-1047

6 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid tillståndsgivningen använda sig av den mall för tillstånd som finns i bilaga III till EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Information om tillstånd

Rubriken införd g. SFS2020-1047

6 b §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera den eller de kommuner som berörs av att tillstånd har meddelats en enskild eller återkallats från en enskild.

SFS 2020:1047

Nationell kontaktpunkt

7 §

Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Tillsynsmyndighet

7 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för tillsynen enligt 6 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Behöriga myndigheter

8 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en kommun ska ha rätt att begära ut information enligt artikel 8.4 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

8 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för medvetandehöjande åtgärder och erfarenhetsutbyte mellan berörda parter enligt artikel 10.2 och 10.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver vid genomförandet av dessa uppgifter.

SFS 2020:1047

8 b §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för att lämna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt artiklarna 19–21 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med nödvändiga uppgifter på det sätt som den myndigheten bestämmer.

SFS 2020:1047

9 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt artikel 12.2 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Bemyndiganden

10 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ansökningsavgiftens och tillsynsavgiftens storlek enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer när det gäller den egna verksamheten.

SFS 2020:1047

11 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om

  1. ansökans utformning,

  2. hantering av tillstånd,

  3. hur information till distributionskedjan ska utformas, och

  4. kontroll vid försäljning.

SFS 2020:1047

11 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om tillsyn när det gäller den egna verksamheten.

SFS 2020:1047

12 §

En kommun får meddela föreskrifter om tillsyn enligt 6 § första stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

SFS 2020:1047

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:880

Denna förordning träder i kraft d. 2 sept. 2014.

SFS 2014:881

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:599

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2020:1047

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2021.