Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:881 Utkom från trycket den 8 juli 2014Förordning om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer;utfärdad den 19 juni 2014.Regeringen föreskriver att 6, 7 och 9 §§ förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer ska ha följande lydelse.6 §6 §Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet.7 §7 §Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.9 §9 §Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt artikel 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMNils Cederstierna(Försvarsdepartementet)