Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:944 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.;utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342. föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 1999:426. Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål och konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av Tullverket för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av någon som är en beskattningsbar person i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarPETER NORMANLena Gustafson(Finansdepartementet)