Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 26 juni 2014.

1 §

Denna förordning kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden1) , och

    1)

    EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

  2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

2 §

Skogsstyrelsen ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och enligt lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

3 §

I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 ska Skogsstyrelsen

  1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 20.1, och

  2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 20.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2021:136

4 §

Skogsstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till de EU-förordningar som avses i 1 § och till lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2021:136

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2021:136

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2021.