Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1196 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionenSenaste lydelse av förordningens rubrik 2000:1316. ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1999:539. Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas till en tulltjänsteman, en annan enhet i Tullverket, Polismyndigheten eller Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras.Sådan upplysning får också lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige träffat.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)