Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1198 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 3, 4 och 9 §§ förordningen (1998:64) om tilllämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1999:549. Uppgifter ur tullinformationssystemet får användas av Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Läkemedelsverket i enlighet med bestämmelserna om tullinformationssystemet i förordning (EG) nr 515/97 i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning.4 §4 § Senaste lydelse 1999:549. Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till uppgifter i samtliga kategorier i tullinformationssystemet. Jordbruksverket och Läkemedelsverket får ha direkt åtkomst till uppgifter i de i artikel 24 uppräknade kategorierna e Utvecklingen vad avser bedrägeri och f Tillgång till expertis.9 §9 §I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter ur tullinformationssystemet finns även i artikel 36 i förordning (EG) nr 515/97.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)