Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1203 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 57, 61, 63, 64 och 70 b §§ tullförordningen (2000:1306) ska ha följande lydelse.57 §57 §Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas till en tulltjänsteman, en annan enhet i Tullverket, Polismyndigheten eller Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras.Upplysning enligt första stycket får också lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har träffat.61 §61 §Polismyndigheten ska på begäran bistå Tullverket, om det behövs för att Tullverket ska kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd, och medverka vid Tullverkets kontroll av utrikes flygtrafik.63 §63 §En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har landat i strid mot förbud som meddelats med stöd av 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281) ska skyndsamt underrätta Tullverket och, om det kan göras utan att annan polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de andra åtgärder som behövs för tullkontrollen. Motsvarande gäller om en polisman får kännedom om att en svensk eller utländsk tullförsegling har skadats eller tagits bort vid transitering eller att ett fordon har använts i strid mot bestämmelserna om temporär import.64 §64 §Anmälan enligt 6 kap. 19 § första stycket tullagen (2000:1281) får göras till en polisman i fråga om fordon och luftfartyg och till en tjänsteman vid Kustbevakningen i fråga om fartyg. Polismannen eller tjänstemannen vid Kustbevakningen ska underrätta Tullverket om anmälan.Vid tillämpningen av 6 kap. 19 § andra stycket tullagen får handlingen lämnas till en tjänsteman vid Kustbevakningen, om transportmedlet är ett fartyg. Handlingen ska då överlämnas till Tullverket.70 b §70 b § Senaste lydelse 2007:354. Har Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller 62 § funnit sådana omständigheter som utgör grund för registrering och bearbetning av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)