Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1206 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.6 a §6 a § Senaste lydelse 2007:353. Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska lämnas ut till Polismyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)