Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1306 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.;utfärdad den 25 september 2014.Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.18 a §18 a §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter förregistrering och tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003, i den ursprungliga lydelsen, ochtillhandahållande av pass som avses i förordning (EU) nr 576/2013, i den ursprungliga lydelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)