Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1380 Utkom från trycket den 2 december 2014Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.;utfärdad den 20 november 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. dels att 18 a § ska upphöra att gälla, dels att 1 a, 10, 16, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.1 a §1 a § Senaste lydelse 2004:682. Statens jordbruksverk ska utföra de uppgifter somen medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1 och 37.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003, ochen behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr 576/2013 om inte annat följer av 10 §.1 b §1 b §Jordbruksverket får meddela tillstånd för förflyttningar i enlighet med undantagsbestämmelserna i artiklarna 7.1, 10.3, 11.1 och 32.1 i förordning (EU) nr 576/2013.10 §10 § Senaste lydelse 2004:682. Tullverket ska övervaka att införsel sker enligt denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning samt enligt förordning (EU) nr 576/2013.Tullverket ska utföra de uppgifter somen medlemsstat har enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 576/2013, ochen behörig myndighet har enligt artiklarna 33.2 och 34.1 i förordning (EU) nr 576/2013.16 §16 § Senaste lydelse 2004:682. Jordbruksverket kan meddela föreskrifter med stöd av förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförs enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller enligt förordning (EU) nr 576/2013 ska betalas av den som vill föra in djur eller produkter av djur i landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid införseln.Kostnaden för stickprovskontroll ska betalas av statsmedel.18 §18 § Senaste lydelse 2004:682. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter förregistrering och tillstånd enligt 3 § denna förordning eller enligt förordning (EU) nr 576/2013, ochtillhandahållande av pass som avses i förordning (EU) nr 576/2013.19 §19 § Senaste lydelse 2004:748. En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte något annat bestäms. Detsamma gäller beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och beslut enligt förordning (EU) nr 576/2013.Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)