Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:891

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 11 a § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

11 a §

2) Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet och

2)

Senaste lydelse 2014:51.

  1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, eller

  2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:891

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)