Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:891 Utkom från trycket den 18 december 2015Lag om ändring i tullagen (2000:1281);utfärdad den 10 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75. föreskrivs att 5 kap. 11 a § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.5 kap.11 a §11 a § Senaste lydelse 2014:51. Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet ochagerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, ellerär en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som avses i första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)