Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:273

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2) I denna lag förstås med

2)

Senaste lydelse 2011:292.

obeskattade varor:

  1. varor som inte har beskattats i Sverige, och

  2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:273

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)