Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:884

Utkom från trycket den 11 oktober 2016
Lag om ändring i tullagen (2016:253);
utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 9 § och 5 kap. 2 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.

9 §

Den som i verksamhet hos ett tullombud eller en annan ekonomisk aktör eller i annat fall i egenskap av ombud tar del av uppgifter som har lämnats i enlighet med tullagstiftningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/ 2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 § döms för tullförseelse till böter.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

  1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

    a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon, eller

    b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,

  2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller

  3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:884

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)