Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1086 Utkom från trycket den 2 december 2016Lag om ändring i tullagen (2016:253);utfärdad den 24 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49. föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 §Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns ilagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,mervärdesskattelagen (1994:200),lagen (1994:1563) om tobaksskatt,lagen (1994:1564) om alkoholskatt,lagen (1994:1776) om skatt på energi, ochlagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)