Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1086

Utkom från trycket den 2 december 2016
Lag om ändring i tullagen (2016:253);
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1086

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)