Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:248 Utkom från trycket den 11 april 2017Lag om ändring i tullagen (2016:253);utfärdad den 30 mars 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188. föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 43 a §, och närmast före 4 kap. 43 a § en ny rubrik av följande lydelse.Kontroller och inspektioner av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning43 a §43 a §Bestämmelserna i 26–43 §§ ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)