Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:136

Utkom från trycket den 27 mars 2018
Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd;
utfärdad den 8 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

1)

Prop. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163.

dels att 6, 22 och 24 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 och 22 a §§, och närmast före 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 och i del 2.3 första stycket i bilaga IIa, del 3.3 andra stycket i bilaga IIb, del 3.4 andra stycket i bilaga IIc, del 3.5 andra stycket i bilaga IId, del 3.3 andra stycket i bilaga IIe och del 3.3 andra stycket i bilaga IIf till samma förordning.

2)

Senaste lydelse 2010:1017.

Villkor

8 §

3) Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.

3)

Tidigare 8 § upphävd genom 2009:330.

22 §

4) Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

4)

Senaste lydelse 2010:1017.

  1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

  2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 9.2 i samma förordning eller denna lag,

  3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma förordning,

  4. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 5.1 i samma förordning,

  5. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket,

  6. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 c § andra stycket,

  7. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 22.10 i samma förordning, eller

  8. bryter mot artikel 20.3 eller 22.8 i samma förordning eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

22 a §

Till böter döms den som, i annat fall än som avses i 24 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en kontroll- eller ordningsföreskrift som har meddelats med stöd av denna lag.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

24 a §

5) Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid lämna sådan underrättelse om sitt första användande av ett generellt tillstånd som föreskrivs i bilagorna IIa-IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009, får den myndighet som ska ta emot underrättelsen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

5)

Senaste lydelse 2010:1017.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:136

Denna lag träder i kraft den 15 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)