Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:401 Publicerad den 7 maj 2018Lag om ändring i tullagen (2016:253)Utfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220. föreskrivs att 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 §Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:Arbetsmiljöverket,Boverket,Elsäkerhetsverket,Havs- och vattenmyndigheten,Kemikalieinspektionen,Kommerskollegium,Konsumentverket,Kronofogdemyndigheten,Livsmedelsverket,Läkemedelsverket,Myndigheten för press, radio och tv,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Naturvårdsverket,Post- och telestyrelsen,Skatteverket,Skogsstyrelsen,Statens energimyndighet,Statens jordbruksverk,Statistiska centralbyrån,Strålsäkerhetsmyndigheten,Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,Sveriges riksbank, ochTransportstyrelsen.Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRoger Ghiselli(Finansdepartementet)