Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:582 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorerUtfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs att 9 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorerSenaste lydelse av 9 § 2017:769. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)