Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:702

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

1 §

2) Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

2)

Senaste lydelse 2016:1086.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:702

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)