Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1189 Publicerad den 27 juni 2018Lag om ändring i tullagen (2016:253)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394. föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande lydelse.4 kap.6 a §6 a §Vad som anges i 6 § ska inte gälla lufttrafikföretag som omfattas av skyldigheten att överföra uppgifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRoger Ghiselli(Finansdepartementet)