Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1189

Publicerad den 27 juni 2018
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394.

Vad som anges i 6 § ska inte gälla lufttrafikföretag som omfattas av skyldigheten att överföra uppgifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1189

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)