Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1713

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

Ett transportföretag får lämna uppgifter enligt 6 § på så sätt att de görs läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1713

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)