Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1713 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i tullagen (2016:253)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10. föreskrivs att 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.4 kap.8 §8 §Ett transportföretag får lämna uppgifter enligt 6 § på så sätt att de görs läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarPER BOLUNDRoger Ghiselli(Finansdepartementet)