Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Publicerad den 27 februari 2019
Utfärdad den 21 februari 2019

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG, här benämnd EU:s geoblockeringsförordning, och lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

Ansvariga myndigheter

2 §

Konsumentverket utövar tillsyn enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är konsumenter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 3 §.

SFS 2020:346

3 §

Konsumentverket prövar frågor om sanktionsavgifter enligt 13 § lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, när det gäller överträdelser som drabbar kunder som är konsumenter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2020:346

4 §

Konsumentverket ska ge praktiskt stöd till konsumenter i händelse av en tvist mellan en konsument och en näringsidkare enligt artikel 8 i EU:s geoblockeringsförordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2020:346

Uppgiftsskyldighet

5 §

Kommerskollegium ska informera näringsidkare om bestämmelserna i EU:s geoblockeringsförordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2020:346

Sanktionsavgift

6 §

Kommerskollegium ska till Konsumentverket lämna de uppgifter som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning och denna förordning.

Konsumentverket ska till Kommerskollegium lämna de uppgifter som behövs för att Kommerskollegium ska kunna utföra sina uppgifter enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning och denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 6 § nu 7 §.

SFS 2020:346

7 §

En sanktionsavgift enligt 9 § lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning ska betalas till Kammarkollegiet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §.

SFS 2020:346

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2020:346

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.